Algemene voorwaarden Zorg onderwijs Limburg

Voorwaarden
Deze voorwaarde zijn toepasbaar voor de bijscholingen van de individuele deelnemer en de bijscholingen in-company, verder te noemen “de deelnemer”.

Vragen
Reguliere vragen met betrekking tot administratie of onderwijs kunnen telefonisch of per mail worden ingediend. Deze worden binnen een week beantwoord.
Complexe vragen met betrekking tot administratie of onderwijs worden binnen drie weken beantwoord. De deelnemer of medewerker zorginstelling krijgt per mail een bevestiging dat de vraag in behandeling is, met een indicatie van tijd dat hij/zij een antwoord ontvangt op de desbetreffende vraag.

Bereikbaarheid
Zorg onderwijs Limburg is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, telefonisch of per mail. Via het mobiele nummer van Marenka Willems 06-38517396 is Zorg onderwijs Limburg telefonisch bereikbaar. Telefonisch is een voicemail ingesteld waar deelnemers, klanten of trainers een voicemail bericht kunnen inspreken. Desbetreffende personen worden binnen 24 uur teruggebeld of krijgen binnen 24 uur een antwoord op hun mailbericht.

Betaling
De deelnemer ontvangt na inschrijving binnen 1 week de factuur per mail. Het betalen van de factuur bij de inschrijving, is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de training.
Na betaling van de factuur voor de training ontvangt de deelnemer een digitale reader, ter voorbereiding op de training. Wil men liever een papieren reader? Geen probleem! Stuur een mail naar info@zorgonderwijslimburg.nl met uw naam, adres gegevens en naam van de training. Zorg onderwijs Limburg verstuurt de reader per post naar de deelnemer toe.

Annulering
De training zal helaas niet doorgaan in de volgende situaties: bij minder dan 5 deelnemers. De deelnemer krijgt de gehele trainingskosten in deze situaties binnen 1 week teruggestort.
Een training kan vanaf het moment van inschrijving gedurende 14 dagen kosteloos en zonder opgave van reden geannuleerd worden door de deelnemer. Er dient in deze situatie een mail te worden verstuurd met vermelding van annulering, naam deelnemer, naam en datum training en les-locatie training. In deze situatie zullen de betaalde trainingskosten binnen 1 week worden teruggestort.
Voor het verzoek tot het verplaatsen van een bijscholings-dag naar een andere bijscholings-dag, datum of les-locatie gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden.

Lunch
De lunch zal tijdens bijscholings-dagen op locatie Kessel, kosteloos worden verzorgd aan de deelnemer door Zorg onderwijs Limburg. De deelnemer heeft zelf de verantwoordelijkheid allergieën door te geven aan Zorg onderwijs Limburg. De deelnemer stuurt uiterlijk 48 uur voor aanvang van de bijscholings-dag een mail naar info@zorgonderwijslimburg.nl met de naam, datum en tijd training en soort allergie. Aangegeven allergieën worden door Zorg onderwijs Limburg, voor de desbetreffende deelnemer opgenomen in de lunch.

Bijscholings-dag
De deelnemer wordt geacht tijdig en 100% aanwezig te zijn op de bijscholings-dag. Gemiste uren worden niet vergoed door Zorg onderwijs Limburg. De deelnemer heeft in deze situatie ook geen recht op inhaaluren op dezelfde bijscholings-dag of een andere bijscholings-dag.
De deelnemer conformeert zich aan het gestelde opleidingsniveau vermeld op de website bij de desbetreffende bijscholings-dag.

Readers
De deelnemer dient de reader door te nemen ter voorbereiding op de fysieke bijscholings-dag.
De reader is uitsluitend bestemd voor de deelnemer van de bijscholings-dag ter voorbereiding op de training en als naslagwerk in de beroepspraktijk.

Bekwaamheid
Tijdens de bijscholings-dag wordt de theoretische- en praktische kennis van de deelnemer (s) bijgeschoold. De bekwaamheid van de deelnemer wordt tijdens de bijscholings-dag beoordeeld op zijn/haar bekwaamheid voor de desbetreffende handelingen, door de docent/trainer van de desbetreffende bijscholings-dag. De Vilans protocollen zijn leidend tijdens de bijscholing en in de toetsing van bekwaamheid van de deelnemer. Zorg Onderwijs Limburg verstrekt als organisatie een ‘Bewijs van deelname’ aan de deelnemer, als bewijs van aanwezigheid en deelname aan een bijscholingsbijeenkomst, waaraan geen toetsing aan verbonden is. Een ‘certificaat’ wordt door de organisatie Zorg onderwijs Limburg verstrekt aan de deelnemer, bij scholingsbijeenkomsten waaraan toetsing verbonden is. Bij het aantonen van voldoende bekwaamheid ontvangt de deelnemer een certificaat en accreditatiepunten worden toegekend vanuit het V&VN, wanneer de deelnemer lid is van deze organisatie.
Wanneer een deelnemer onvoldoende bekwaamheid aantoont tijdens de bijscholings-dag, krijgt hij/zij de gelegenheid tijdens dezelfde bijscholings-dag een extra oefenmoment, met extra begeleiding en gerichte feedback van de docent/trainer. Wanneer alsnog onvoldoende bekwaamheid wordt aangetoond heeft de deelnemer de gelegenheid de handelingen te opnieuw te voldoen in eerst volgende scholings-dag met het desbetreffende onderwerp/handeling. Deze scholings-dag wordt in deze situatie éénmalig gratis aangeboden door Zorg onderwijs Limburg.

Zorg onderwijs Limburg is niet verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de bekwaamheid van de deelnemer en het daarmee behalen van het certificaat.
De zorginstelling of organisatie waarvoor de deelnemer werkzaam is, is verantwoordelijk voor acceptatie accreditatiepunten en het uitgegeven certificaat.

Accreditatie
Bij de informatie op de website van de bijscholingen staat vermeld hoeveel accreditatiepunten de deelnemer ontvangt voor het aantonen van de bekwaamheid tijdens de bijscholings-dag.
Bij vermelding van accreditatiepunten is de bijscholings-dag van Zorg onderwijs Limburg  geaccrediteerd door de beroepsvereniging V&VN om accreditatiepunten toe te kennen aan de deelnemer.
Het aantal accreditatiepunten staat vermeld op het certificaat.
De deelnemer heeft de verplichting en is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens, voor het op een juiste manier kunnen aanvragen van de accreditatiepunten door Zorg onderwijs Limburg bij de beroepsvereniging V&VN.

Documentatie en geheimhouding
Zorg onderwijs Limburg behoud zich het recht de documentatie van de deelname bijscholingen van de deelnemer te bewaren en te monitoren.
Zorg onderwijs Limburg zal de deelnemer informeren over het aanbod van bijscholingen. Indien dit niet gewenst is kan de deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken.
Zorg onderwijs Limburg en de deelnemer zijn geheimhouding van vertrouwelijke informatie aan elkaar verplicht die zij naar aanleiding van bijscholingen of andere diensten van elkaar hebben verkregen.

Klachtenregeling
Klachten kunnen door de deelnemer worden ingediend volgens de klachtenprocedure opgesteld door Zorg onderwijs Limburg.
De klachtenregeling is openbaar weergegeven op de website Zorg onderwijs Limburg.
Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid
Zorg onderwijs Limburg is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal van spullen of eigendommen van de deelnemer tijdens de bijscholings-dag of verleende diensten.
Vernieling door nalatigheid van oefenmateriaal door de deelnemer, gebruikt tijdens de bijscholings-dagen of diensten, worden verhaald op de deelnemer.
Zorg onderwijs Limburg is niet aansprakelijk voor het behalen van het certificaat bijscholingsdagen. Er vindt in deze situatie geen terugbetaling van bijscholingskosten plaats.

Overmacht
Overmacht wordt in deze voorwaarde begrepen als zijnde, datgene wat wettelijk en volgens de jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan.
Onder overmacht ten aanzien van de deelnemer in relatie tot de bijscholings-dagen en diensten wordt in deze voorwaarde verstaan ziekte van de deelnemer met bewijs van huisarts, specialist. Overlijden van een direct familielid met bewijs van rouwkaart. In situaties van overmacht worden er geen bijscholingskosten terug betaald, de deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld de bijscholings-dag kosteloos op een andere datum te volgen.
Onder overmacht ten aanzien van Zorg onderwijs Limburg in relatie tot bijscholingsdagen en diensten wordt in deze voorwaarde verstaan situaties waar Zorg onderwijs Limburg geen invloed op kan uitoefenen waardoor verplichtingen ten aanzien van bijscholingsdagen en diensten niet nagekomen kunnen worden.
Verplichtingen ten aanzien van bijscholings-dagen en diensten worden in situaties van overmacht opgeschort. Wanneer deze niet binnen 2 maanden worden nagekomen worden de kosten binnen één week na deze termijn teruggestort.

Aanpassingen voorwaarde
Indien de voorwaarden van Zorg onderwijs Limburg worden aangepast worden deze geactualiseerd op de website. Deelnemers die zijn ingeschreven bij bijscholings-dagen of diensten worden schriftelijk hierover geïnformeerd.

Nederlands recht
Zorg onderwijs Limburg hanteert op alle overeenkomsten, gesloten met de deelnemer, het Nederlands recht.

Copyright en eigendomsrecht cursusmateriaal
De readers mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Zorg onderwijs Limburg gekopieerd, verspreid, aan derden ter beschikking gesteld worden, openbaar op internet geplaatst worden. De inhoud van de readers blijven eigendom van de auteurs en Zorg onderwijs Limburg.


Scroll naar boven